Onze missie & visie

Onze missie

Op CBS de Fontein krijgt ieder kind de ruimte om zijn eigen talenten te ontwikkelen. Wij bieden een veilige leeromgeving, waarbinnen passend, betekenisvol en boeiend onderwijs wordt gegeven. Op deze manier kunnen onze kinderen zich blijvend ontwikkelen om zo goed voorbereid te zijn op hun toekomst. Geïnspireerd door de christelijke waarden en normen bieden we een cultuur, waarbinnen ieder zich inzet voor respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid, eigenaarschap, samenwerking en zelfstandigheid. Openheid en goede communicatie zijn bij ons vanzelfsprekend.

Onze visie:‘Samen leven, samen leren met hart, hoofd en handen.’

Dit motto is onze leidraad op school en geeft vorm aan ons onderwijs en onze cultuur op school. Vanuit onze christelijke identiteit geven we inhoud aan dit motto.

Leren met ons hart
De kinderen van onze school komen uit gezinnen met uiteenlopende geloofsovertuigingen. Een groot deel van de leerlingen is niet kerkelijk meelevend. We houden rekening met deze verschillen, maar verwachten van onze leerlingen wel dat zij meedoen aan de door ons aangeboden lessen en activiteiten. In de praktijk houdt dit in dat we de dag beginnen en eindigen met gebed en Bijbelverhalen erbij vertellen. Daarnaast hebben we verschillende christelijke vieringen, waarin we ieders aanwezigheid nadrukkelijk op prijs stellen. Van alle mensen die binnen onze school werkzaam zijn, wordt verwacht dat zij de uitgangspunten van de school respecteren, accepteren en uitdragen.

CBS de Fontein biedt een sfeer waarin ieder kind uniek en waardevol is. Op school moet een kind zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit kan alleen als het kind zich veilig voelt en ervaart dat het er mag zijn, met al zijn of haar sterke en zwakke punten. Iedereen is anders en mag anders zijn. Er is een open communicatie door iedereen die bij onze school betrokken is. Een andere mening hebben mag, maar daarbij blijft het taalgebruik en de wijze waarop wij communiceren steeds gebaseerd op wederzijds respect.

Leren met ons hoofd
De tweede pijler van het onderwijs op CBS de Fontein is leren met je hoofd. Het hoofd staat symbool voor denken, kennis en inzicht opdoen, uitgedaagd worden en informatie verwerken. Elk kind leert op zijn eigen manier en niveau en dagen we uit om het maximaal haalbare te presteren. Als kinderen extra hulp nodig hebben, bieden we vanuit de methode herhalingsstof aan. Indien kinderen meer uitdaging nodig hebben, krijgen ze verrijkingsstof aangeboden. We willen dat onze leerlingen goed presteren op de cognitieve vakken, te weten rekenen, taal en lezen. Ons onderwijs is gebaseerd op een helder beredeneerd aanbod. Dat houdt in dat we werken met goede, moderne methodes, die voldoen aan de kerndoelen van het basisonderwijs. Er is voor alle vakken een doorgaande leerlijn en het onderwijs is afgestemd op de ontwikkelingsfase van het kind.

Leren met onze handen
Als laatste noemen we het leren met je handen. We vinden het belangrijk dat kinderen creatief uitgedaagd worden door ze te laten tekenen, knutselen, musiceren en uitbeelden. Ook op die gebieden liggen talenten, die we willen helpen ontdekken en ontplooien.