Ons onderwijs

We werken op onze school volgens het leerstofjaarklassensysteem. De kinderen zitten meestal in een groep met leeftijdsgenootjes. Alle kinderen krijgen dezelfde basisstof. Niet alle leerlingen kunnen echter in dezelfde tijd, op dezelfde manier en met dezelfde inhoud, dezelfde doelstellingen bereiken. Het onderwijs moet ieder kind de kans geven zich te ontplooien naar eigen aanleg en mogelijkheden. De onderwijskundige vertaling komt op CBS De Fontein tot uitdrukking in de differentiatie (= verscheidenheid) in onderwijsleersituaties. In deze onderwijsleersituaties kan zeer verschillend worden gedifferentieerd, bijvoorbeeld naar doelstelling, beginniveau, verwerkingswijze en tempo. Hierbij is van belang dat de individuele leerling de gestelde minimumdoelen haalt.

Wij stellen verschillende vormen centraal binnen ons onderwijs. Het onderwijs op CBS De Fontein wordt gegeven vanuit diverse principes. In de schoolgids wordt dit nader uitgewerkt en gaan we in op andere belangrijke aspecten binnen ons onderwijs zoals samenwerkend leren, zelfstandig werken, handelingsgericht werken en betekenisvol leren.

Onderwijs aan het jonge kind
De leerlingen van groep 1/2 zitten bij elkaar in één groep. Deze heterogene samenstelling is een bewuste keuze vanuit de sociaal emotionele ontwikkeling van het jonge kind. Er is veel aandacht voor regelmaat en omgaan met elkaar. Kinderen leren van elkaar, leren rekening houden met elkaar en kunnen elkaar helpen. In de groepen 1/2 worden alle activiteiten aangeboden vanuit thema’s of projecten in samenwerking met de peuterspeelgroep De Peuterbol. We maken daarbij gebruik van de methode ‘Kijk!’. Bij het aanbieden van de activiteiten maken we bovendien gebruik van het planbord. De kinderen leren zo omgaan met plannen en bepalen voor een deel zelf wat ze gaan doen tijdens de speel- en werklessen. 

Visie op onderwijs aan het jonge kind CBS De Fontein
Ons onderwijs aan het jonge kind wordt vormgegeven door middel van thematisch onderwijs. Door te ontdekken en te spelen leren jonge kinderen de wereld begrijpen. Jonge leerlingen leren niet van abstracte lesstof. Vanuit nieuwsgierigheid creëren en leren zij binnen hun eigen mogelijkheden. Om aan de behoefte van het jonge kind te kunnen voldoen, zorgen wij voor een leerrijke en betekenisvolle leeromgeving die aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Tevens is de betrokkenheid van leerlingen van groot belang. De leerkrachten op de Fontein werken gedifferentieerd aan de gestelde leerdoelen. Zij handelen vanuit kennis over de ontwikkelingslijnen en stimuleren de kinderen in hun totale ontwikkelingsverloop. Vanuit een veilig pedagogisch klimaat staan de kinderen en de groep centraal. Daarbij is onze kerngedachte: samen leven, samen leren met hart, hoofd en handen.

Onderwijsterras
Naast veel aandacht voor de basisvaardigheden besteedt CBS De Fontein ook aandacht aan de specifieke talenten van haar leerlingen door middel van Ateliers. Hiertoe hebben we het Onderwijsterras ontwikkeld. Door middel van expressie, muziek, dans, toneel, techniek, sport en koken wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden om hun talenten op dit gebied te ontdekken en te ontplooien. Wij reiken de leerlingen hierbij specifieke technieken en vaardigheden aan om dit te realiseren. Door deze benaderingswijze wordt het zelfvertrouwen van de kinderen versterkt en neemt het plezier in leren toe.  De insteek van de ateliers is om groepsdoorbroken te werken. Daarbij plannen wij tweemaal per jaar een project periode van 6 weken. Deze projecten zijn opgesteld vanuit de SLO-doelen en faqta.

Waarom?

  • Kunst is leerzaam
  • Bevordering van creativiteit
  • Kinderen leren ook met hun handen
  • Verschillende materialen en technieken gebruiken
  • Koppeling met de wereld om hen heen
  • Kinderen verbazen zichzelf
  • Kinderen uiten zich door kunst
  • Het is leuk én het moet, is deel van ons curriculum