Leerlingenzorg

Onderwijsbehoefte van het kind centraal

De Fontein gaat uit van de onderwijsbehoefte van de kinderen, zodat de onderwijskansen voor ieder kind optimaal zijn. Een goed positief pedagogisch klimaat staat daarbij voorop. Ingaan op deze onderwijsbehoeften betekent gedifferentieerd en flexibel werken in de groepen. De specifieke onderwijsbehoefte richt zich dus op zowel specifieke leerdoelen als op gedrags- en werkhoudingproblemen. Het geeft aanknopingspunten voor het (vervolg) aanbod, het leerkrachtgedrag en de inrichting van de onderwijsleeromgeving.

Interne Zorgstructuur

Om het onderwijs op niveau te kunnen bieden en de kwaliteit te waarborgen, maken onze kinderen toetsen. Dit zijn toetsen die bij de methodes horen en de Cito–toetsen. Met behulp van deze toetsen kunnen we leerproblemen signaleren. Werkhouding en gedragsproblemen signaleren we middels observaties door de leerkracht zelf, door de intern begeleider of door een externe instantie. De resultaten van toetsen en observaties worden geregistreerd, waarna uitvallers met de interne begeleider worden besproken. Overigens geldt dit niet alleen voor uitvallers naar beneden! Wij bieden ook extra mogelijkheden voor kinderen die juist meer uitdaging en/of moeilijkere lesstof nodig hebben.

Onze intern begeleider begeleidt de leerkrachten bij het analyseren en diagnosticeren van de leer- en/of gedragsproblemen. Vervolgens stelt de leerkracht al dan niet met hulp van de intern begeleider een groepsplan op, die in de groep door de leerkracht(en) uitgevoerd zal worden. Voor een individueel kind dat onder de norm scoort, wordt een handelingsplan ingezet. Alle gegevens worden daarbij vastgelegd in ons Cito– leerlingvolgsysteem, zodat we de resultaten kunnen afzetten tegen een landelijke vergelijkingsgroep. We krijgen hierdoor meer inzicht in de vorderingen van onze leerlingen en kunnen zo de ouders een goed beeld geven van de ontwikkelingen van hun kind.

Een uitgebreide beschrijving van onze interne zorg vindt u in onze schoolgids.

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind. Hierbij kan gedacht worden aan: niet goed meekomen tijdens de gymles, het buitenspelen maar ook aan moeite met kleuren en schrijven. De kinderoefentherapeut sluit tijdens de behandeling aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen staan tijdens een kinderoefentherapeutische behandeling op de voorgrond!

Op vrijdag werkt Lianne de Jonge namens Kid & Fit bij ons op school. Aanmelden voor Kid & Fit verloopt via school bij de intern begeleider. Het kan zijn dat u als ouder een hulpvraag heeft, maar het kan ook zijn dat de school u benadert, omdat we denken dat het uw zoon of dochter kan helpen.

Wilt u hier meer over lezen? Dat kan via de website van Kid & Fit http://kidenfit.nl/

Praten is voor een kind een belangrijk middel om contact te maken. Met spraak en taal leert een kind te zeggen wat het wil, denkt of voelt. Dat is nodig voor een goede emotionele en sociale ontwikkeling. Spraak en taal zijn ook belangrijk voor het leren op school.

Op maandag is Annerinda Smit van logopediepraktijk 'De spraakfabriek' bij ons op school en op donderdag is Amy Adriaansen werkzaam. Aanmelden voor logopedie kan via de website van ‘De Spraakfabriek’ https://www.spraakfabriek.nl/.

Heeft u vragen over logopedie of wilt u weten of uw zoon of dochter hier misschien iets aan kan hebben? Dan mag u ook altijd even contact opnemen met de intern begeleider bij ons op school.