Onze identiteit

De Fontein valt onder stichting PCPO. Scholen die tot PCPO behoren laten zich leiden door  de volgende uitgangspunten:

  • Ieder kind is in principe welkom, ongeacht ras, godsdienst of levensbeschouwing, waarbij de protestants christelijke identiteit gerespecteerd dient te worden.
  • In het onderwijs wordt rekening gehouden met de verschillen tussen kinderen.
  • De omgang met elkaar wordt gekenmerkt door respect voor elkaar en door openheid.
  • De school biedt een fysiek en sociaal veilige omgeving.

Elke PCPO-school geeft op haar eigen wijze invulling aan deze uitgangspunten en de wettelijke doelstellingen. Hoe het onderwijs op een bepaalde PCPO-school eruit ziet wordt grotendeels bepaald door de directie, het team en de ouders (MR) van de betreffende school. In de schoolgids leest u hoe wij onze invulling aan de uitgangspunten hebben gegeven. De school hecht veel waarde aan de christelijke grondslag. De naam van onze school is gebaseerd op onderstaande Bijbeltekst:

Jezus zegt: “Maar wie van het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water zal in hem als een fontein worden, waaruit eeuwig leven voortkomt”
(Joh. 4:14 uit de Bijbel- vertaling het Boek)

Met daarbij de link naar CBS De Fontein, wat letterlijk ‘bron die water spuit’ betekent. De waterdruppels worden krachtig omhoog gestuwd om daarna hun eigen weg te zoeken. Zo is het ook met de kinderen op CBS De Fontein. Tijdens het bezoek aan de basisschool worden de kinderen kennis, vaardigheden, normen en waarden bijgebracht. Ze maken een ontwikkeling door en ze worden als het ware omhoog gestuwd. Als een leerling CBS De Fontein verlaat, zoekt het daarna zijn of haar eigen weg gesterkt door het ‘levende water’ oftewel Gods Woord, dat als een bron van inspiratie je denken en handelen bepaalt. Met deze ‘bagage’ hopen we dat onze kinderen een goede vervolgstap kunnen zetten in onze maatschappij.