Onze school

Onder het motto: ‘Samen leven, samen leren met hart, hoofd en handen.’, willen wij inhoud geven aan ons onderwijs.

De Fontein is een school waar kinderen zich prettig voelen en uniek mogen zijn. De kinderen ontwikkelen zich optimaal en veelzijdig door met en van elkaar te leren, waarbij ze medeverantwoordelijk worden voor hun leerproces.

We werken op onze school met de methode ‘De Vreedzame School’, waarbij de klas en de school beschouwd worden als een leefgemeenschap. Kinderen worden bij ons gezien en gehoord. Ze krijgen een stem en leren een democratisch burger te zijn.

We bieden een veilig pedagogisch klimaat en passend onderwijs: ieder kind werkt binnen de groep op het niveau dat hij of zij aan kan. Onze professionals geven kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen een betekenisvolle leeromgeving. Uiteraard maken wij daarbij gebruik van moderne leermiddelen.

De locatie
Onze school ligt in een rustige omgeving in de wijk Bolnes te Ridderkerk. We hebben een prachtig nieuw en modern schoolgebouw dat in 2017 is opgeleverd. Rondom onze school zijn veel mogelijkheden om te spelen en elkaar te ontmoeten. Er zijn speelpleinen, een voetbalveld en groenstroken. Van de splinternieuwe sportzaal maakt naast CBS De Fontein, ook de openbare school de Bosweide gebruik. In onze school treft u een mooi onderwijsterras aan dat gebruikt wordt voor talentontwikkeling, samenwerken en als ontmoetingsplek.

Stichting PCPO

CBS De Fontein hoort bij de stichting PCPO Barendrecht & Ridderkerk. PCPO beheert 11 basisscholen met 14 locaties en staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor allen die onze christelijke grondslag respecteren.

Liefde voor God, het kind en de naaste inspireert ons. Zo richten wij ons op de ontwikkeling van de talenten van de individuele kinderen en creëren wij een stimulerend en veilig leerklimaat binnen de stichting. Het voorleven van onze christelijke identiteit is uitgangspunt voor alle activiteiten binnen de stichting.

Op onze scholen wordt er verteld uit de Bijbel, bidden wij met de kinderen, worden christelijke liederen gezongen, worden de christelijke feesten gevierd, gaan wij in op belangrijke gebeurtenissen die in het leven van de kinderen plaatsvinden, kijken wij wat het christelijk geloof in zo’n situatie kan betekenen en wordt nagedacht hoe wij omgaan met elkaar, met de natuur en de wereld vanuit een christelijk perspectief.

De scholen van de stichting bieden een rijke en stimulerende omgeving, waarin aandacht is voor alle ontwikkelingsaspecten van kinderen: cognitieve, sociaal-emotionele, fysieke en creatieve. Bij al deze aspecten wordt uitgegaan van geloof en vertrouwen in kinderen, het bieden van individuele uitdaging en ondersteuning. De nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs zijn richtinggevend. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling.

De leerkrachten van de scholen werken als team samen aan onderwijsvernieuwing op basis van planmatige kwaliteitszorg. De ontwikkeling van de school is vastgelegd in het schoolplan.

Het bestuur heeft een bestuurskantoor ingericht. Hier is tevens het secretariaat van de stichting gevestigd. Adres: Achterom 70, 2991 CV  Barendrecht / Postbus 217, 2990 AE  Barendrecht.

Telefoon:  0180-620533     Website:  www.pcpobr.nl    e-mail: info@pcpobr.nl