MR en OR

Op De Fontein hebben we een MedezeggenschapsRaad (MR) en een OuderCommissie (OC).

De MR
De medezeggenschapsraad is er, om met het bestuur van de school mee te denken en deze te adviseren. Ook heeft de MR instemmingsbevoegdheid ten aanzien van een aantal belangrijke beslissingen op school, bijvoorbeeld bij wijziging van het schoolreglement.

De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding, die de ouders en het personeel vertegenwoordigen. De MR wil het beste voor ouders, kinderen en het personeel. De MR denkt actief mee met het bestuur en legt voorstellen en ideeën voor aan de directie.

Voor belangrijke beslissingen moet het bestuur eerst de MR raadplegen. De MR-leden nemen voor 3 jaar zitting in de MR, daarna kan een lid herkozen worden of kan een nieuw lid deze plaats innemen.

U kunt de MR bereiken via ons e-mailadres, natuurlijk kunt u ook een van ons persoonlijk aanspreken! Wilt u een MR-vergadering bijwonen dan kan dat. U kunt zich per email aanmelden (graag een week van te voren). U bent dan bij het algemene gedeelte van de MR-vergadering uitgenodigd.

Oudergeleding

 • De heer P. van den Heuvel
 • De heer T. te Lintel Hekkert
 • Mevrouw. T. Langstraat

Personeelsgeleding

 • Mevrouw Y. Cornelissen – Lid
 • Mevrouw. C. Simons – Lid (vervangend lid van Mevrouw. N. Wassink)
 • Mevrouw D. Achterberg – Lid en tevens GMR lid

U kunt ons via e-mail bereiken: fontein_mr@pcpobr.nl

De Fontein heeft een zeer actieve oudercommissie (OC).
Deze uit ouders gekozen commissie komt acht keer per jaar bij elkaar. De OC houdt zich bezig met diverse binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals: de Startavond, Sinterklaas, de kerstviering, de Paasmaaltijd, Koningsspelen, schoolreis etc. Ook hulp van ouders die niet in de raad zitten, maar die wel een handje willen komen helpen, wordt zeer op prijs gesteld. Voor ouders is het een mooie kans om nauw betrokken te zijn bij de school en om veel leuke activiteiten van het eigen kind mee te maken. Voor de leerkracht en de OC is het een onmisbare steun. We hechten dus op vele manieren waarde aan ouderparticipatie.

Oudergeleding

 • Patricia van Dorp
 • Linda Sonneveld
 • Rebecca Dooremalen
 • Marianne v/d Giesen
 • Michelle Blok
 • Jessica de Gelder

Ouderbijdrage
Het onderwijs op de basisschool is gratis. De school vraagt echter wel om een vrijwillige bijdrage. Dit schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op € 40,- per kind. Deze ouderbijdrage is dus niet verplicht. Met het geld van de ouderbijdragen bekostigen we wel onze extra’s. U moet hierbij denken aan de excursies in het kader van de thema’s, de schoolreis, de cadeautjes rondom sint en kerst, et cetera. De uitgaven uit het ouderfonds worden afgestemd op de inkomsten. Meer geld betekent meer mogelijkheden voor schoolactiviteiten!