Onze missie
Op De Fontein krijgt ieder kind de ruimte om zijn eigen talenten te ontwikkelen. Wij bieden een veilige leeromgeving, waarbinnen passend, betekenisvol en boeiend onderwijs wordt gegeven. Op deze manier kunnen onze kinderen zich blijvend ontwikkelen om zo goed voorbereid te zijn op hun toekomst. Geïnspireerd door de christelijke waarden en normen bieden we een cultuur, waarbinnen ieder zich inzet voor respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid, eigenaarschap, samenwerking en zelfstandigheid. Openheid en goede communicatie zijn bij ons vanzelfsprekend.

Onze visie:
Samen leven, samen leren met hart, hoofd en handen.’
Dit motto is onze leidraad op school en geeft vorm aan ons onderwijs en onze cultuur op school. Vanuit onze christelijke identiteit geven we inhoud aan dit motto.

Leren met ons hart
Vanuit onze christelijke identiteit willen we de kinderen vertrouwd maken met de Bijbelse boodschap en deze vertalen naar de tijd waarin we leven. We voeden niet op tot geloof, maar handelen vanuit het geloof. De Bijbel leert ons elkaar lief te hebben, zorg te dragen voor onze naaste en op te komen voor de zwakkeren. We hebben respect voor elkaar ongeacht ras, godsdienst of cultuur. Iedereen is anders en mag anders zijn bij ons op school!

Leren met ons hoofd
Het hoofd staat symbool voor denken, kennis en inzicht op doen, uitgedaagd worden en informatie verwerken. Op De Fontein krijgen kinderen onderwijs op eigen niveau en proberen we het maximaal haalbare te bereiken. We sluiten aan bij de manieren waarop de kinderen leren en maken hierbij gebruik van moderne lesmethoden.

Om doorgaande lijnen en verdieping te creëren werken wij nauw samen met ouders en voeren wij structureel overleg met onze partners. Onze ouders zien we naast opvoedkundig partner ook als educatief en maatschappelijk partner: samen zorgen we voor een goede ontwikkeling van het kind.

Leren met onze handen
Leren doen kinderen ook door ze creatief uit te dagen: leren met je handen. Binnen onze school nemen creatieve vakken dan ook een belangrijke plek in. We spelen daarmee in op gebieden waar vaak vele talenten liggen, die we verder laten ontwikkelen. Door het gevarieerde aanbod, zowel op cognitief gebied als op het gebied van de expressie, werkt de school aan de talentontwikkeling van ieder kind. Op deze manier ervaren kinderen dat ze waardevol zijn, doen ze succeservaringen op en staan ze zelfbewuster in het leven.