Onderwijsbehoefte van het kind centraal
De Fontein gaat uit van de onderwijsbehoefte van de kinderen, zodat de onderwijskansen voor ieder kind optimaal zijn. Een goed positief pedagogisch klimaat staat daarbij voorop. Ingaan op deze onderwijsbehoeften betekent gedifferentieerd en flexibel werken in de groepen. De specifieke onderwijsbehoefte richt zich dus op zowel specifieke leerdoelen als op gedrags- en werkhoudingproblemen. Het geeft aanknopingspunten voor het (vervolg) aanbod, het leerkrachtgedrag en de inrichting van de onderwijsleeromgeving.

Passend onderwijs
Ieder kind heeft recht op onderwijs passend bij zijn of haar niveau. Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft dan biedt de school dit aan, waarbij hulp ingeroepen kan worden van externen. De school beschikt over de nodige expertise en kan in de meeste gevallen zorgen voor onderwijs op niveau. Overleg vindt daarbij ook plaats tussen collega-scholen, bestuur en het samenwerkingsverband.

Interne Zorgstructuur
Om het onderwijs op niveau te kunnen bieden en de kwaliteit te waarborgen, maken onze kinderen toetsen. Dit zijn toetsen die bij de methodes horen en de Citotoetsen. Met behulp van deze toetsen kunnen we leerproblemen signaleren. Werkhouding en gedragsproblemen signaleren we middels observaties door de leerkracht zelf, door de intern begeleider of door een externe instantie. De resultaten van toetsen en observaties worden geregistreerd, waarna uitvallers met de interne begeleider worden besproken. Overigens geldt dit niet alleen voor uitvallers naar beneden! Wij bieden ook extra mogelijkheden voor kinderen die juist meer uitdaging en/of moeilijkere lesstof nodig hebben.

Onze intern begeleider begeleidt de leerkrachten bij het analyseren en diagnosticeren van de leer- en/of gedragsproblemen. Vervolgens stelt de leerkracht al dan niet met hulp van de intern begeleider een groepsplan op, die in de groep door de leerkracht(en) uitgevoerd zal worden. Voor een individueel kind dat onder de norm scoort, wordt een handelingsplan ingezet. Alle gegevens worden daarbij vastgelegd in ons Cito leerlingvolgsysteem, zodat we de resultaten kunnen afzetten tegen een landelijke vergelijkingsgroep. We krijgen hierdoor meer inzicht in de vorderingen van onze leerlingen en kunnen zo de ouders een goed beeld geven van de ontwikkelingen van hun kind.

Een uitgebreide beschrijving van onze interne zorg vindt u in onze schoolgids.

RiBA Samenwerkingsverband
Kinderen groeien op met vallen en opstaan, ook onder schooltijd. Met de hulp van ouders en leerkrachten zullen de meeste kinderen de basisschool goed doorlopen en een leuke en leerzame schooltijd meemaken. Ieder kind is echter anders en heeft andere kwaliteiten en mogelijkheden. Daardoor hebben sommige kinderen extra aandacht nodig op de basisschool. Meer individuele begeleiding of een speciale voorziening kan dan uitkomst bieden. Het ‘Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA’ kan deze behoefte aan extra ondersteuning samen met de basisschool oppakken. Zo kunnen er extra middelen ter beschikking worden gesteld en deskundigen worden ingeschakeld. RiBA werkt onder meer met kinderpsychologen en gespecialiseerde leerkrachten die we ambulant ondersteuners noemen.

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA biedt deze ondersteuning aan in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard. Als u wilt onderzoeken of het samenwerkingsverband ook ondersteuning kan bieden aan uw kind, dan kunt u hierover meer informatie vinden op www.swv-riba.nl. Mocht u van mening zijn dat het samenwerkingsverband kan helpen, neem dan contact op hierover met de leerkracht van uw kind.